Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van deze website, zoals deze beschikbaar is gesteld door De Digitale Arbeidsmarkt B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze websites aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Digitale Arbeidsmarkt B.V. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Digitale Arbeidsmarkt B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

De Digitale Arbeidsmarkt B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Digitale Arbeidsmarkt B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bij alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van De Digitale Arbeidsmarkt B.V. op deze pagina. Voor opmerkingen kunt u contact opnemen met ons via info@carrieriennederland.nl

Vacatures plaatsen of CV's zoeken?

Meld u aan als werkgever om vacatures te kunnen plaatsen
of CV's te zoeken

Top